Beanstalk

Algemene voorwaarden

Artikel 1 definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker : de gebruiker van de algemene voorwaarden
Opdrachtgever : de wederpartij van gebruiker
Overeenkomst : de overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten, zoals onderzoek, advisering of training/opleiding.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, advies en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
6. Waar in deze algemene voorwaarden aanvullingen op artikelen zijn vermeld zijn dit letterlijk aanvullingen bedoeld voor aldaar benoemde soort van dienstverlening. De artikelen en de leden onder alle artikelen gelden los van deze aanvullingen voor alle soorten van dienstverlening welke gebruiker biedt.

Artikel 3 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De aanbieding is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens.
2. De door gebruiker gemaakte aanbiedingen zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is aan de aanbieding eerst gebonden, indien de door opdrachtgever aanvaarde overeenkomst door gebruiker schriftelijk is bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, reis- en verblijfkosten, materiaalkosten, kosten voor catering en ondersteunende faciliteiten enz., tenzij anders aangegeven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Gebruiker heeft het recht indien de opdracht of uitvoering van werkzaamheden niet aan hem wordt verleend, alle kosten (waaronder arbeidsloon) die gemaakt zijn om de aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen bij opdrachtgever. Het gestelde in art 8, 9 en 14 is daarbij van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden waartoe een separate overeenkomst wordt gesloten tussen opdrachtgever en de derde.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of basis materialen, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker in de door gebruiker gewenste vorm en op de door gebruiker gewenste wijze worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van uitvoering en/of van het aanvangen van bepaalde fases van de opdracht daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. Indien de overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor een bepaalde periode, dan zal die overeenkomst na afloop daarvan op dezelfde voorwaarden zijn verlengd, tenzij een der partijen de overeenkomst 3 maanden voor afloop schriftelijk heeft opgezegd.
2. Indien de overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor een bepaald aantal uren, dan zal die overeenkomst aflopen na afloop van dat aantal uren, waarbij in alle gevallen de administratie van gebruiker bepalend is. Als na afloop de diensten worden voortgezet, dan geschiedt dat onder dezelfde voorwaarden.
3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn en/of frequentie van werkzaamheden overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn en/of frequentie ten aanzien van die werkzaamheden. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn en/of het niet voldoen aan een bepaald gewenste frequentie van werkzaamheden, dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Vergoeding
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen dan wel een honorarium op grond van werkelijk bestede uren, gerealiseerde input.
2. Het honorarium is geenszins afhankelijk van vermeende verwachtingen ten aanzien van beoogde effecten voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst.
3. Gebruiker is gerechtigd met opdrachtgever aanvullend op het vast overeengekomen honorarium, vormen van prestatie beloning overeen te komen.
4. Voor het recht knowhow van gebruiker toe te passen in het bedrijf van de opdrachtgever, is deze een nader overeen te komen licentievergoeding verschuldigd aan gebruiker.
5. Het honorarium, de licentievergoeding en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
6. Gebruiker is gerechtigd de in lid 5 bedoelde bedragen jaarlijks te verhogen.
7. Bovendien mag gebruiker de in lid 5 bedoelde bedragen tussentijds verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk c.q. de tarieven van bijvoorbeeld materialen,, communicatie, mobiliteit, bepaalde faciliteiten of anderszins in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen bedragen.
8. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de in lid 5 bedoelde bedragen worden verhoogd binnen twee maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opzegging indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
9. Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
10. Indien opdrachtgever van het in lid 8 genoemde recht van opzegging gebruik wenst te maken, dient hij zulks te doen binnen zeven werkdagen na de in lid 9 bedoelde kennisgeving tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tarief aanpassing in werking zou treden.

Artikel 8 Betaling
1. Gebruiker factureert gedurende de uitvoering elke maand gemaakte kosten, honorarium en verschuldigde licentievergoedingen.
2. Gebruiker is gerechtigd te maken kosten, het honorarium en licentievergoedingen vooruit te factureren.
3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuur datum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op en geven geen recht tot
verrekening.
4. Gebruiker is gerechtigd van opdrachtgever een incassomachtiging te verlangen waarbij opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat het saldo van betreffende rekening voor zover toereikend is dat incasseren conform wat is overeengekomen kan plaatsvinden.
5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de

opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand totdat volledige betaling inclusief rente en kosten heeft plaats gehad.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is gebruiker gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
7. Onverminderd het hiervoor bepaalde is gebruiker gerechtigd om al hetgeen in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever is verkregen, onder zich te houden totdat gebruiker volledig is betaald.

Artikel 9 Incassokosten
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijgen van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Reclames
1. Eventuele klachten van opdrachtgever ten aanzien van de hoogte van een factuur dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan gebruiker, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt de factuur akkoord te hebben bevonden. Een reclame schort overigens de betalingsverplichting niet op.
2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 48 uur na ontdekking en uiterlijk binnen 5 dagen na voltooiing van betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt de werkzaamheden akkoord te hebben bevonden.
3. Klachten en onduidelijkheden over verstrekte gegevens en/of adviezen dienen binnen 48 uur na het verstrekken hiervan schriftelijk gemeld te worden aan gebruiker.
4. Een klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
5. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt tegelijk met de indiening van de klacht.
6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 11 Opzegging
1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 Ontbinding
1. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien Opdrachtgever – ondanks schriftelijk ingebrekestelling – in verzuim is van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst,
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
3. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen, onder welke schade ook verstaan wordt te behalen winst.

Artikel 13. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleende binnen 5 dagen (na afronding van de werkzaamheden dan wel bij opschorting of beëindiging van de overeenkomst) in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, dan is opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade en kosten verschuldigd en is gebruiker gerechtigd deze kosten op opdrachtgever te verhalen, waaronder de kosten van vervanging.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Tegenover opdrachtgever is gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van verwijtbare tekortkomingen indien en voorzover die onder normale omstandigheden en bij een normale oplettendheid vermeden hadden kunnen worden, een en ander behoudens de in dit artikel bepaalde beperkingen.
2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal
eenmaal het in rekening gebrachte bedrag voor het honorarium terzake dat gedeelte van de opdracht
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de opdracht hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het totaal van de bedongen vergoedingen (excl BTW) voor één jaar en dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade is te
allen tijde beperkt tot maximaal Euro 25.000.
3. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan twee maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee
maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden.
-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden.
-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Buiten de aansprakelijkheid als genoemd in de leden 1-4 rust op gebruiker geen aansprakelijkheid
voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden
gebaseerd. Zo is gebruiker derhalve niet aansprakelijk:
– voor beschadiging, teniet of verloren gaan of niet (tijdig) aankomen van informatie en bescheiden tijdens vervoer (fiets, auto, lopend enz.) of tijdens verzending per post, e-mail of op welke wijze dan ook en dit geschiedt door of namens opdrachtgever, gebruiker of derden
– voor zaken welke gebruiker enkel doorlevert aan opdrachtgever
– voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens
– voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de onderlinge communicatie, door welke oorzaak ook, gebrekkig tot stand komt, wordt gehinderd en/of om welke (technische) redenen dan ook tussentijds en voor enige tijd wordt onderbroken.
– bij nalaten of handelen van opdrachtgever, aannemers, leveranciers of hulppersonen, die direct of indirect verband houden met de /overeenkomst of met de ‘schade zaak’, of
– voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade door bedrijfsstagnatie van gebruiker of van opdrachtgever waarbij de reden van de bedrijfsstagnatie er niet toe doet.
6. Aansprakelijkheid van gebruiker als bedoeld in lid 1 ontstaat slechts, indien opdrachtgever gebruiker onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat de tekortkoming te zuiveren.

Artikel 15 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker en/of de door hem ingeschakelde personen voor aanspraken die derden jegens gebruiker geldend mocht maken, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van gebruiker en/of de door hem ingeschakelde personen
2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel

16 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden overgeleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van en door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 17 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Bedrijfsstagnatie in het bedrijf van gebruiker met welke oorzaak dan ook, worden daaronder begrepen.
2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding
1. Gepaste zorgvuldigheid dient te worden betracht door opdrachtgever en gebruiker ten einde onbevoegd gebruik en onbevoegde openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, door beide partijen aan elkaar verschaft tijdens de uitvoering van de opdracht, te voorkomen.
2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
3 Iedere partij bindt zijn eigen personeel en andere door hem ingeschakelde personen aan een geheimhoudingsplicht waaruit blijkt dat de opgedane kennis niet ten behoeve van andere ondernemingen mag worden ingezet. Partijen zijn gerechtigd de in dit kader overeengekomen bedingen van elkaar in te zien en de kwaliteit van betreffende bedingen te toetsen.
4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
5. Noch opdrachtgever of gebruiker dragen verantwoordelijkheid voor bescherming van informatie die
(i) publiekelijk verkrijgbaar is, of
(ii) reeds in het bezit van de andere partij is en niet onderworpen aan verplichting tot geheimhouding, of (iii) door de andere partij van derden is verkregen zonder beperking op openbaarmaking, of
(iv) door de andere partij onafhankelijk zonder raadpleging van de vertrouwelijke informatie is ontworpen.
6. Indien als gevolg van het door opdrachtgever bekend maken van resultaten van het onderzoek bij
derden -naar het oordeel van gebruiker- misverstanden (kunnen) ontstaan, ontheft dit gebruiker van de verplichting tot geheimhouding, in de mate die hij redelijkerwijs nodig heeft om tegenover derden een toelichting op de resultaten te verschaffen.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswetten. Tenzij anders overeengekomen blijven rapporten, tekeningen en andere stoffelijke zaken waarin de opgedragen werkzaamheden resulteren, eigendom van gebruiker.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals: begrotingen en planningen die een aanbieding vergezellen, rapporten, adviezen, aanbevelingen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, gegevens, syllabi, uitgaven, presentaties, werkboeken, studie materiaal, conceptuele beschrijvingen, verslagen, modellen en modules,‘routewijzers’, tekeningen, films, videotapes, software (elektronische) bestanden , enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht,
3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor zichzelf en voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Monsters, modellen, indicaties en vingerwijzingen
1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.
3. Daar waar gebruiker aan opdrachtgever concrete en/of fictieve voorbeelden van: mogelijke verbeteringen in productie resultaten, mogelijke specifiek benoemde en/of gesuggereerde teelt-productie- (technische) verbeteringen, denkbare en/of wenselijke verbeteringen in de opbouw van gewasmodellen, optimalisaties in teelttechnisch gerelateerde installaties (voorzieningen), denkbare kostenbesparingen in welke zin ook, zelfs rekenvoorbeelden of anderszins voorbeelden heeft genoemd of geschilderd, daar zijn deze slechts als aanduiding en zelfs uitdagend bedoeld. De te leveren dienst en de resultaten van de geleverde dienst behoeven nooit gelijkenis te vertonen met eerder geschetste voorbeelden en resultaten.

Artikel 21 Niet-overname personeel
De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee jaar na beëindiging daarvan , op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker en dien overeenkomstig een akkoord is tot stand gekomen, medewerkers en/of adviseurs/ betrokkenen van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 22 Geschillen en toepasselijk recht
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen welke onverhoopt mochten ontstaan, kennis te nemen, tenzij gebruiker er de voorkeur aangeeft volgens de normale regels van competentie te werk te gaan.
2. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.