Beanstalk

Privacy verklaring

Introductie

Beanstalk waarborgt de privacy van bezoekers van haar websites en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die bezoekers verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld conform de privacywetgeving. Hieronder wordt beschreven welke informatie Beanstalk verzamelt en hoe die informatie wordt gebruikt.
Door de informatie op de websites te gebruiken, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.
Beanstalk behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Persoonsgegevens verzameling/verwerking

Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden door Beanstalk gemonitord, verzameld of verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, alsmede het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties (waartoe ook begrepen: activiteiten gericht op vergroting van het klantenbestand.)

Beanstalk maakt gebruik van cookies, met als doel om informatie te verzamelen over de pagina’s die op de website worden bezocht, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het ‘goed doen’ op de website. Ook wordt bijgehouden welke informatie de browser deelt.

Bedrijfs- en persoonsgegevens die cliënten zelf verstrekken, worden door Beanstalk intern verwerkt voor het uitvoeren van een overeenkomst ter zake het verlenen van diensten, of vanwege een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting, alsmede het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Het betreft basisinformatie als:

  • de voor- en achternaam, titel, de bedrijfsnaam van de cliënt of de functie;
  • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
  • financiële informatie, zoals het bankrekeningnummer van de cliënt;
  • eventuele aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat.

Deze gegevens worden in het boekhoudsysteem opgenomen en beheerd en bewaard zolang als dat nodig is voor de hierboven genoemde doelen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Verstrekking aan derden

Beanstalk verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging gegevens

Beanstalk heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens van klanten te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Privacy-rechten

Cliënten kunnen Beanstalk schriftelijk verzoeken hun persoonsgegevens in te zien. Indien de door Beanstalk verstrekte gegevens onjuistheden bevat, kan schriftelijk verzocht worden die gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunnen cliënten Beanstalk gemotiveerd schriftelijk vragen om beperking van hun persoonsgegevens, dan wel kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Verzoeken /bezwaren dienen gericht te worden aan: Beanstalk (sjoerd@beanstalk.training)